Desena estació

Despullen  Jesús li donen a beure  fel vinagre

Llegim en Sant Joan:
«Eis soldats, quan hagueren crucificat Jesús,
recolliren el seu mantell i en feren quatre parts,
una per a cada soldat. Quedava la túnica, que
era sense costura, teixida d'una peça de dalt a
baix. I  es digueren entre ells: "No l'esquincem;
sortegem-la a veure a qui toca". S'havia de
complir  allò  que  diu  I'Escriptura: 
"Es reparteixen  entre  ells  els  meus  vestits, 
es juguen als daus la meva roba"».

Senyor, el vostre deseiximent és total.
Sou la víctima puríssima disposada per a
la immolació. Que tots nosaltres sapiguem
despullar-nos de tot allò que sigui impediment
pera la vostra glòria.

Arrenquen les vestidures
a L’Anyell immaculat;
oh faltes meves impures,
vosaltres l'heu despullat.