Dotzena estació

Jesús mor en la creu

Ens conta l'evangelista sant Marc:
«Arribat el migdia s'estengué per tota la terra
una fosca fins a mitja tarda. I a mitja tarda
Jesús cridà amb tota la for a:  "Eiohí, elohí,
lemà  sabactani?" Que  traduït vol  dir:
"Déu meu, Déu meu, per què m'heu abandonat?"
Alguns dels qui eren allí deien: "Mireu com
crida Elies". Un corregué, xopà de vinagre una
esponja, la posa al capdamunt d'una canya perquè begués, i deia:
"Deixeu, a veure si ve Elies a desclavar-lo".
Jesús llana un gran crit i expirà».

(En aquesta estació, després de la lectura, en comptes de pregaria es fa silenci.)

Després de llarga agonia
el bon Jesús ha expirat:
davant seu, no ploraria
el gran crim d'haver pecat?