Tretzena estació

Jesús és davallat de la creu

Escriu sant Joan:
«Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i
la germana de la seva mare, Maria, la dona de
Cleofas, i Maria Magdalena...
Josep d'Arimatea, que era deis seguidors de
Jesús, perň d'amagat per por deis jueus,
demanŕ a Pilat l'autorització per endur-se'n el cos.
Pilat ho permeté. Josep hi ana i tragué el cos de la ereu».

Senyor, vós reposŕreu mort en braços de la
vostra Mare. Oh Verge i Mare nostra, Maria,
acolliu-nos  també en el vostre si, protegiu­ nos,
 intercediu per nosaltres, ara i en l'hora de la
nostra mort.

Rep Maria amb amargura
el cos del seu Fill diví;
amb ma vida tan impura
jo he estat el seu botxí.