Segona estació

Jesús, porta la creu a coll

Llegim a l'evangeli segons sant Joan:
«Prengueren  Jesús,  i sortí,  portant-se  ell
mateix la creu, cap a l'indret conegut amb el
nom de lloc de la Calavera, en hebreu Gòlgota».
Jesús havia dit: «Oui vulgui venir darrere
meu, que prengui la seva creu i que em segueixi...».

Senyor, ensenyeu-nos el valor de la santa creu.
Doneu-nos  tortalesa  per  a  suportar les contrarietats de la nostra vida i per a seguir
sempre, darrere vostre, fins al terme del camí.


Jesucrist la creu pesada
porta al coll per amor meu:
Jo mateix li he carregada
en pecar contra el meu Déu.